...

Oleme Su tugi!

Õppijakesksed ja lapsesõbraliku keskkonna loojad

SOS-telefon +372 51 99 1005

Tutvustus

Tegevused

 • Kooliprobleemide sotsiaalsete tagamaade väljaselgitamine
 • Puudumised, õpiraskused, käitumisraskused
 • HEV õpilaste õppe planeerimine, kaasava hariduse põhimõtete elluviimine
 • Kooliväliste tugiteenuste koordineerimine koostöös lapsevanema ja KOV lastekaitsega

 • Nõustamismeeskonna soovituste rakendamine
 • Nõustamisteenused
 • Karjäärinõustamiste koordineerimine
 • Arendustöös osalemine-hindamine, praktikantide juhendamine

Tugikeskuse ülesanded
täiskasvanute sihtgrupiga tegelemised

 • Last kasvatavate isikute teavitamine Eesti haridussüsteemi korraldustes
 • Erialase oskusteabe koondamine ja jagamine laste ja noortega tegelevate spetsialistidega
 • Laste ja noortega tegelevate spetsialistide nõustamine, enesetäiendamise koordineerimine ning neile tööalase professionaalsuse arendamise võimaluste pakkumine
 • Tugispetsialistidele ja õpetajatele grupisupervisiooni või kovisiooni pakkumine

 • Individuaalsete õppekavade, õppevara, käitumise tugikavade ja individuaalsete arenduskavade koostamise ning rakendamise juhendamine
 • Lastele ja noortele tugiteenuse osutamisel koostöö tegemine teiste huvigruppide ning spetsialistidega
 • Lastele, noortele ja vanematele vajalike tugiteenuste arendamine
 • Haridus-, noorsootöö- ja hoolekandeasutuste nõustamine hariduslike erivajadustega laste ja noortega tegelemisel ning nende individuaalsuse arvestamisel

Tugikeskuse ülesanded
ja pakutavad teenused

 • Haridusasutuseväline eripedagoogiline, logopeediline, psühholoogiline, sotsiaalpedagoogiline ja karjäärinõustamine
 • Sobivate õppetingimuste soovitamiseks vajalike tegevuste korraldamine
 • E2 õppe korraldamine eesti keelest erineva keelega laste, noorte, nende vanemate ja tugivõrgustiku nõustamine Eesti haridussüsteemiga kohanemisel
 • Arendavate grupitegevuste läbiviimine
 • Rehabilitatsiooniteenuse organiseerimine ja kättesaadavaks tegemine alla 16-aastastele lastele ja noortele

 • Keskus osutab hariduse tugiteenuseid lastele ja noortele, haridusasutuste spetsialistidele ning vanematele seoses lapse või noore arengu-, õpi- või käitumisprobleemidega
 • Keskus koordineerib Kose valla hariduse tugiteenuseid ja arendab võrgustikutööd
 • Tugispetsilistid on erialaspetsiifikale vastavalt ühinenud ja korraldavad ühiste eesmärkide elluviimist aineühenduste kaudu
 • Keskus koordineerib koostööd Rajaleidja tugispetsialistidega ja koolivälise nõustamismeeskkonnaga

Vaata lisa SIIT

Registreeru teenusele

Töötajad

 • Keskuse juhataja/HEV koordinaator
 • Sotsiaalpedagoog
 • Logopeed
 • Psühholoog
 • Karjäärinõustaja
 • Eripedagoog
 • Kooliõde
 • Tugiisik
 • Abiõpetaja

Tugikeskus kasutab oma töös juhtumipõhist lähenemist ja võrgustikutöö meetodit. Võrgustikutöö partnerid on last ümbritsev lähivõrgustik, kohaliku omavalitsuse lastekaitsespetsialistid ja sotsiaaltöötajad, noorsoopolitsei, piirkonnapolitsei, Sotsiaalkindlustusameti lastekaitseüksus, Rajaleidja keskused, rehabilitatsiooniasutused, perearstid ning Laste Vaimse Tervise Keskuse spetsialistid.

HEV koordineerija selgitab koostöös aineõpetajatega, tugispetsialistidega ning klassijuhatajatega välja haridusliku erivajadusega õpilased, suhtleb lapsevanematega, kirjeldab ja dokumenteerib õpilase erivajadused ning rakendatud tugimeetmed, koordineerib tugisüsteemi koostööd koolis ja väljaspool kooli (Rajaleidja keskus, KOV spetsialistid, rehabilitatsiooniasutused, noorsoopolitsei, Sotsiaalkindlustusamet, Töötukassa), teavitab ja nõustab lapsevanemaid õpilase arengu toetamiseks sobivate tugimeetmete väljaselgitamisel.

Võta meiega ühendust

Nimi Ametinimetus Kontakttelefon
Katrin Liiv Tugikeskuse juht/ HEV koordineerija 56202046
Jaanika Sepp Sotsiaalpedagoog peamajas 56774333
Maila Jaanits Sotsiaalpedagoog algklasside majas 5114400
Kristina Kulagina Psühholoog peamajas ja algklasside majas 51968911
Kairi Kilp Eripedagoog peamajas ja algklasside majas 5261209
Regne Lembke Abiõpetaja - liikumisvahetundide koordinaator 56626280
Ene Mitt Abiõpetaja 5522115
Lumme Väli Tugiisik 56632508
Astrida Tisler Tugiisik 58831443
Maila Savi Abiõpetaja 55664152

Kose Gümnaasiumi tugikeskus võtab kasutusele SOS telefoninumbri +372 51 99 1005


SOS number on kättesaadav vaid tööajavälistel aegadel ja nädalavahetustel. Telefonile vastavad Kose Gümnaasiumi tugispetsialistid.


Sellel numbril oodatakse pöörduma lapsi, õpetajaid, lapsevanemaid ning teisi lastega kokkupuutuvaid spetsialiste, kes vajavad tööajavälisel ajal nõustamist ja tuge kiireloomuliste ning ootamatult esilekerkinud murede ja probleemide lahendamiseks.

Kasulikud lingid:
https://www.lasteabi.ee/
https://www.oiguskantsler.ee/et/
https://peaasi.ee/
https://rajaleidja.ee/